powrót na stronę główną   informacje-materiały

Koło historyczne - Krystyna Makles


PROGRAM KOŁA HISTORYCZNEGO

I ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań,
 • rozwijanie i doskonalenie umiejętności myślenia historycznego,
 • poznanie warsztatu pracy historyka, doskonalenie własnych umiejętności pracy ,
 • pełniejsze przygotowanie do dalszej edukacji na poziomie studiów wyższych( dla zainteresowanych edukacją historyczną),
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole oraz korzystania z wiedzy innych ludzi,
 • kształcenie zdolności podejmowania odpowiedzialnych działań,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikowania się i przekazu informacji,
 • rozwijanie umiejętności organizowania własnej pracy,
 • poszerzanie swojej wiedzy w wybranych obszarach.

II CELE EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE :

 • umożliwienie rozwoju własnych zainteresowań i zdolności,
 • kształtowanie umiejętności badawczych uczniów,
 • pogłębianie wiedzy posiadanej przez uczniów, rozwijanie myślenia historycznego,
 • zapoznanie uczniów z warsztatem pracy historyka,
 • problemowe zbieranie źródeł historycznych i umiejętne ich wykorzystanie w samodzielnej pracy badawczej np. na temat środowiska lokalnego,
 • ustalanie faktów historycznych na podstawie źródeł i ich konfrontacja z dotychczasową wiedzą na dany temat,
 • rozwijanie krytycyzmu wobec różnych źródeł wiedzy historycznej oraz krytycznej analizy różnych interpretacji historii,
 • redagowanie tekstów historycznych, umiejętność wypowiadania się na piśmie np. przygotowanie reportażu o wybranym wydarzeniu,
 • pogłębianie umiejętności prezentowania wyników własnej pracy w zróżnicowanych formach oraz kształtowanie zdolności formułowania opinii i wniosków historycznych w formie obszernych wypowiedzi ustnych i pisemnych a także obrony własnych sądów w dyskusji,
 • kształcenie postawy zaangażowania w życie społeczności szkolnej, lokalnej,
 • kształcenie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, lokalnej , regionalnej, narodowej,
 • rozbudzanie szacunku do nagromadzonych przez innych dóbr kultury, szacunku do przeszłości oraz potrzeby zachowania tego dziedzictwa,
 • przygotowanie do dalszej edukacji na poziomie studiów wyższych,
 • zwracanie uwagi na takie wartości w pracy historyka jak: dociekliwość, krytycyzm, samodzielność myślenia, dążenie do prawdy i poszanowanie prawdy, obiektywizm,
 • twórcze i pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu.

III ZADANIA NAUCZYCIELA:

 • wyposaża ucznia w niezbędne umiejętności potrzebne w pracy badawczej historyka,
 • rozbudza zainteresowania uczniów,
 • zachęca do twórczej pracy,
 • kształci postawy konieczne w pracy historyka np. rzetelność, obiektywizm, dociekliwość, dążenie do poznania prawdy, szacunek do odmiennych poglądów,
 • pomaga w poszukiwaniu , opracowywaniu materiałów źródłowych,
 • przydziela uczniom zadania w zależności od ich możliwości intelektualnych oraz zainteresowań,
 • zachęca do podejmowania odpowiedzialnych działań np. uczestnictwo w olimpiadach, konkursach,
 • wdraża do samodzielnej pracy ,
 • zachęca do prezentowania własnych opinii i sądów na różne tematy, krytycznej postawy wobec otaczającej rzeczywistości,
 • kształci postawy zaangażowania w życie szkoły i środowiska lokalnego.

IV TREŚCI NAUCZANIA:

 • Poznanie warsztatu pracy historyka.
  • Co nazywamy warsztatem pracy historyka?
  • Omówienie poszczególnych elementów warsztatu historycznego.
  • Praca z tekstami źródłowymi ( krytyka wewnętrzna i zewnętrzna).
  • Różne klasyfikacje źródeł historycznych.
  • Nauki pomocnicze historii i ich użyteczność w procesie badawczym historyka.
  • Ustalanie faktów historycznych- krótka charakterystyka metod badawczych.
  • Wyjaśnianie i wiązanie faktów historycznych – synteza ( selekcja , porządkowanie faktów; wyjaśnianie , łączenie faktów; odtwarzanie procesu historycznego).
 • Etyka zawodowa historyka.
  • Obiektywizm, dociekliwość, rzetelność, odpowiedzialność.
 • Określamy swoje zainteresowania.
  • Rozmowy na temat indywidualnych zainteresowań, osiągnięć.
  • Określenie tematyki Koła Historycznego na bieżący rok szkolny.
 • Gdzie i jak będziemy szukać informacji na temat interesujących nas wydarzeń.
  • Techniki zbierania materiałów.
  • Szukamy świadków , uczestników wydarzeń.
  • Przygotowujemy się do przeprowadzania wywiadów i ich interpretacji.
  • Szukamy informacji pisanych , pamiątek
 • Zapoznanie się z pracą archiwum i muzeum.
  • Wizyta w Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze - zaznajomienie się z pracą i zasobami tej instytucji, poszukiwanie materiałów na interesujące nas tematy.
  • Wyjścia do muzeum- nawiązanie współpracy z Muzeum Miejskim w Szklarskiej Porębie, Towarzystwem Walońskim, zajęcia muzealne, zwiedzanie wystaw, w miarę możliwości wizyty w innych muzeach.

 • Uczymy się pisać prace w oparciu o zgromadzony materiał.
  • Krótka charakterystyka rodzajów prac historycznych.
  • Technika przygotowywania pracy: przypisy, załączniki, materiał ilustracyjny, bibliografia.
  • Przygotowywanie artykułów do gazetki szkolnej z wykorzystaniem komputera.
  • Opracowywanie przez uczniów pracy opisowej na podstawie samodzielnie zgromadzonego materiału.
 • Przygotowujemy się do konkursów i olimpiad.
  • Organizowanie własnej pracy.
  • Docieranie i korzystanie z różnych materiałów , w tym Internetu
 • Prezentujemy wyniki naszych prac.
  • Przygotowywanie wystaw zgromadzonych materiałów.
  • Prowadzenie Kroniki Koła.
  • Opracowywanie plansz tematycznych np. dla Muzeum Szkolnego.
  • Opracowanie trasy wycieczki historycznej po naszej miejscowości.

 

V SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW:

 • określenie i przedstawienie przez uczestników indywidualnych zainteresowań,
 • rozpoznanie oczekiwań i możliwości uczniów,
 • wspólny wybór tematyki zajęć, plan pracy Koła,
 • integracja grupy, praca indywidualna i w grupach,
 • prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera , Internetu,
 • różnorodne formy pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
 • tworzenie sytuacji problemowych sprzyjających twórczej pracy,
 • przedstawienie niezbędnych informacji na temat warsztatu pracy historyka, pisania prac historycznych, poszukiwania informacji i ich interpretacja,
 • przydział zadań , określenie czasu ich realizacji,
 • pomoc w poszukiwaniu informacji,
 • nawiązanie współpracy z Muzeum Miejskim i Towarzystwem Walońskim,
 • aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi- „żywa historia”.

 

VI PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

 • zna warsztat pracy historyka
 • umie zdobywać , gromadzić i krytycznie analizować materiały źródłowe,
 • umie przeprowadzać wywiady,
 • umie pisać prace z bibliografią, przypisami, materiałem ilustracyjnym ,
 • potrafi prezentować swoje prace np. występuje przed grupą, broni swojego stanowiska, dyskutuje na różne tematy,
 • ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę z wybranych obszarów, rozwija swoje zainteresowania,
 • odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach,
 • umie pracować w zespole i samodzielnie, potrafi organizować swoją pracę,
 • uczestniczy w działaniach na rzecz szkoły np. Targach Edukacyjnych promujących szkołę,
 • publikuje swoje artykuły w gazetce szkolnej,
 • zna i współdziała z instytucjami kulturalnymi w swoim mieście,
 • wyrabia w sobie takie cechy jak: dociekliwość , poszanowanie prawdy, tolerancja , poszanowanie opinii innych ludzi, rzetelność, obiektywizm, patriotyzm, poszanowanie zasad demokracji,

VII LITERATURA:

 • J. Maternicki, Cz. Majorek,A. Suchoński, Dydaktyka historii, Warszawa 1993
 • J. Maternicki, Szkolne kółka historyczne, Warszawa 1966
 • B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1985
 • J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię,Warszawa 1996
 • J. Kuprynowicz, Kształcenie myślenia historycznego (Program zajęć Koła Historycznego w szkole średniej),Wiadomości Historyczne 2001, nr 4, s.230-234
 • A. Matynia, szkolne konkursy historyczne, Wiadomości Historyczne 2001, nr 1, s. 48-51
 • J. Grąziewicz, Dydaktyczna i wychowawcza funkcja wystawy szkolnej, Wiadomości Historyczne 1998, nr 1, s. 48-49
 • J. Sobańska- Bondaruk, O czym warto pamiętać w pracy ze źródłami historycznymi, Wiadomości Historyczne 1997, nr 3, s.169-173

 

VIII EWALUACJA

 • opinie uczniów,
 • ocena rezultatów pracy

 

góra strony