KONTAKT: fax/ tel. 75 717 22 06   tel. 75 717 30 55     ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba        e-mail: lo_szklarska@wp.pl
Dzisiaj jest   , witamy  internautów na stronie szkolnej
 M E N U  GŁÓWNE
 strona startowa
 wydarzenia
 o szkole
 kontakt
 Liceum
 Gimnazjum
 nauka
 sport
 kultura
 LO-zetka  on-line
 materiały do przedmiotów

II N N E
L I N K I

Stowarzyszenie "PUCH OSTU" 

 Szklarska Poręba -strona oficjalna miasta

 Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

Politechnika Wrocławska w Jeleniej Górze

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

Akademia Ekonomiczna w Jeleniej Górze

Politechnika Wrocławska  we Wrocławiu

Klub MKS Karkonosze w Jeleniej GórzeMATURA  2020  

ważne terminy dla ucznia

Uwaga!-wstępną deklarację maturalną należy złożyć do 30  września 2019 r.

ostateczną decyzję należy podjąć przed 7.02.2020 r.

  • Deklaracja  Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie; (3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2014/2015 - 2018/2019.
  • Harmonogram ezaminów pisemnych i ustnych 
 


INFORMACJE O ZMIANACH obowiązujących od 2015 roku

Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, będą takie same jak dotychczas: język polski, matematyka i język obcy. Jednak każdy absolwent będzie musiał również obowiązkowo przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub - w przypadku języka obcego nowożytnego - rozszerzonym albo dwujęzycznym.

1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

2. W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych:
  • absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej
  • absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu, do którego przystępuje obowiązkowo 
  • wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.
3. Do egzaminu maturalnego - zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej - zdający przystępuje w szkole, którą ukończył.

4. W szczególnych wypadkach absolwent może zostać skierowany na egzamin maturalny do innej szkoły, np.
  • w przypadku części ustnej - jeżeli w danej szkole nie ma nauczycieli specjalistów z zakresu danego języka obcego nowożytnego
  • w przypadku części ustnej i/lub pisemnej - jeżeli macierzysta szkoła absolwenta została zlikwidowana lub przekształcona.
Tabelka:

Przedmioty obowiązkowe 
część pisemna 
część ustna 

język polski 
(poziom podstawowy) 

język obcy nowożytny 
(poziom podstawowy) 

matematyka 
(poziom podstawowy) 

język mniejszości narodowej 
(poziom podstawowy)1 

język polski 
(bez określania poziomu) 

język obcy nowożytny 
(bez określania poziomu) 
język mniejszości narodowej 
(bez określania poziomu) 1 

OBJAŚNIENIA: 
1. Do egzaminu z języka mniejszości narodowej jako przedmiotu obowiązkowego przystępują wyłącznie absolwenci szkół i oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej. 

Tabelka:

Przedmioty dodatkowe 
każdy absolwent przystępuje 
obowiązkowo do części 
pisemnej egzaminu 
z jednego przedmiotu 
dodatkowego 


część pisemna 
część ustna 

wybór spośród: 

 biologia 
(poziom rozszerzony) 

 chemia 
(poziom rozszerzony) 

 filozofia 
(poziom rozszerzony) 

 fizyka 
(poziom rozszerzony) 

 geografia 
(poziom rozszerzony) 

 historia 
(poziom rozszerzony) 

• historia muzyki 
(poziom rozszerzony) 

• historia sztuki 
(poziom rozszerzony) 

 informatyka 
(poziom rozszerzony) 

• język łaciński i kultura antyczna 
(poziom rozszerzony) 

• język mniejszości etnicznej 
(poziom rozszerzony) 

• język mniejszości narodowej 
(poziom rozszerzony) 

• język obcy nowożytny 
(poziom rozszerzony lub dwujęzyczny) 2 

• język polski 
(poziom rozszerzony) 

• język regionalny 
(poziom rozszerzony) 

• matematyka 
(poziom rozszerzony) 

• wiedza o społeczeństwie (WOS) 
(poziom rozszerzony) 

wybór spośród: 

• język mniejszości etnicznej 
(bez określania poziomu) 3 

• język mniejszości narodowej 
(bez określania poziomu) 3 4 

• język obcy nowożytny 
(bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny) 2 3 4 

• język regionalny 
(bez określania poziomu) 3 

Objaśnienia:
2. Do egzaminu z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał. 
3. Jeżeli absolwent zdecyduje się przystąpić do części ustnej egzaminu z języka mniejszości etnicznej, narodowej, obcego nowożytnego lub regionalnego - musi również przystąpić do części pisemnej egzaminu z tego samego języka odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo - jako dodatkowa opcja w przypadku języka obcego nowożytnego - dwujęzycznym. 
4. Opcje wyboru języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego oraz dodatkowego
Informacja prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

    W niezmienionym kształcie pozostanie obowiązkowa część egzaminu maturalnego, na  której rozstrzyga się, czy maturzysta zdał maturę. Składa się na nią egzamin pisemny  i ustny z języka polskiego, egzamin pisemny i ustny z języka obcego nowożytnego oraz  egzamin z matematyki – wszystkie przeprowadzane w oparciu o wymagania, określone  w podstawie programowej dla poszczególnych przedmiotów w zakresie podstawowym.
 
Spośród tych pięciu egzaminów cztery będą przeprowadzane w dzisiejszym kształcie;  zmianie ulegnie jedynie sposób przeprowadzania egzaminu ustnego z języka  polskiego. Ocenianie przygotowanej wcześniej prezentacji maturalnej będzie  zastąpione przez ocenę umiejętności tworzenia przez maturzystę wypowiedzi ustnej na  temat wylosowanych podczas egzaminu pytań. Jest to jedna z kluczowych  umiejętności, którą, zgodnie z nową podstawą programową, uczeń powinien opanować na lekcjach języka polskiego. Znaczenie tej umiejętności w dalszej nauce oraz życiu zawodowym trudno przecenić.
 
Dalsza część egzaminu maturalnego służy pomiarowi umiejętności maturzysty dla  celów rekrutacyjnych do szkół wyższych. Dlatego, podobnie jak dotychczas,  maturzysta będzie sam wskazywał przedmioty dodatkowe, z których chce zdawać  egzamin. Te egzaminy służą zmierzeniu, w jakim stopniu jest on przygotowany do  studiów i dlatego nie mają określonego progu zdawalności.
 
Ponieważ w zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej każdy uczeń będzie miał  obowiązek uczyć się wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, wszystkie egzaminy maturalne w tej części matury będą przeprowadzane tylko na jednym poziomie - w oparciu o wymagania, określone w podstawie programowej dla poszczególnych przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Zapewni to lepszą  porównywalność kandydatów w procesie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.
 
Z obecnej praktyki rekrutacyjnej polskich uczelni wynika, że od kandydatów na każdy kierunek studiów szkoły wyższe oczekują solidnej wiedzy, z co najmniej jednego  przedmiotu. Dlatego, wychodząc naprzeciw sugestii Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, od roku 2015 wprowadzony zostanie obowiązek  przystąpienia na maturze do egzaminu z jednego wybranego przez maturzystę  przedmiotu dodatkowego.
  
 
Szczegóły założeń egzaminu maturalnego od  2015 r.
 
1.  Zmieniona podstawa przeprowadzania egzaminu maturalnego
Egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań ustalonych  w podstawie programowej kształcenia ogólnego a nie – jak obecnie – na podstawie standardów wymagań, określonych w odrębnych przepisach. Od roku 2015 ten sam  dokument będzie określał zarówno proces kształcenia, jak i efekty tego procesu.
 
2. Odchodzimy od „klucza”
Ocenianie holistyczne (wprowadzone już od tego roku przy egzaminie gimnazjalnym) zostanie zastosowane również przy nowym egzaminie maturalnym. W tym sposobie najważniejsze jest ocenianie umiejętności ucznia i jego toku rozumowania.
 
3. Lista przedmiotów obowiązkowych nie ulega zmianie
Lista przedmiotów obowiązkowych, z których przeprowadzany będzie egzamin
maturalny nie ulegnie zmianie:
a) język polski (część ustna i pisemna)
b) język obcy nowożytny (część ustna i pisemna)
c) matematyka (część pisemna)
d) język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów
z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej (część ustna i pisemna).
 
Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych będzie zdawany na poziomie podstawowym.
 
4. Lista przedmiotów maturalnych do wyboru
Lista przedmiotów do wyboru, z których przeprowadzany będzie egzamin maturalny,
będzie obejmowała wszystkie przedmioty ujęte w podstawie programowej, dla których
przewidziano nauczane na IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym:
a) biologia;
b) chemia;
c) filozofia;
d) fizyka;
e) geografia;
f) historia;
g) historia sztuki;
h) historia muzyki; 
i) informatyka
j) język polski;
k) języki obce nowożytne;
l) język łaciński i kultura antyczna;
m) język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych, język
regionalny;
n) matematyka;
o) wiedza o społeczeństwie.
 
W porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów, z projektowanej listy przedmiotów do wyboru wyłączono jedynie wiedzę o tańcu, zdawaną do tej pory przez najmniejszą (kilkudziesięcioosobową) grupę uczniów. Wymagania egzaminacyjne dla poszczególnych przedmiotów są obecnie ustalone w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej. Nie określa ono podstawy dla przedmiotu wiedza o tańcu. Nie ma więc ustalonych wymagań na podstawie których mógłby zostać przeprowadzony egzamin maturalny z tego przedmiotu.
 
5. Przedmioty do wyboru będą zdawane tylko na jednym poziomie
Obecnie zdający może wybrać poziom podstawowy lub poziom rozszerzony dla przedmiotów dodatkowych. Od 2015 r. będzie jeden poziom – odpowiadający  podstawie programowej każdego przedmiotu w zakresie rozszerzonym.
 
6. Obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru - bez progu zdawalności
Dotychczas zdający nie musiał przystępować do egzaminu maturalnego z dodatkowych przedmiotów (w roku 2011 prawie 32 % zdających nie wybrało żadnego  przedmiotu dodatkowego na egzaminie maturalnym). Od 2015, aby otrzymać świadectwo maturalne, uczeń będzie miał obowiązek przystąpienia do co najmniej  jednego egzaminu dodatkowego. Wybrany przedmiot będzie mógł być inny niż te,  których zdający uczył się w zakresie rozszerzonym w szkole ponadgimnazjalnej.
 
Powyższe rozwiązanie jest analogiczne do obowiązującej obecnie zasady, że wybór  przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły,  do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.
 
7.  Koniec z prezentacją maturalną
Jedną z istotniejszych, będzie zmiana formuły egzaminu ustnego z języka polskiego.  Zamiast dotychczasowej, przygotowywanej wcześniej, prezentacji maturalnej, zdający  będzie odpowiadał na wybrane losowo pytania, przygotowane przez CKE. Głównym celem egzaminu, podlegającym ocenie, będzie sprawdzenie umiejętności tworzenia wypowiedzi na określony temat inspirowanej tekstem kultury – w formie monologowej i dialogowej. Polecenia w zadaniach będą ukierunkowywać wypowiedź ucznia i odwoływać się do załączonego tekstu.
 
Część ustną egzaminu z języka polskiego przeprowadzą i ocenią przedmiotowe  zespoły egzaminacyjne powołane w szkole, do której uczęszczał absolwent.
 
Zdający, po wylosowaniu pytania będzie miał 15 minut na przygotowanie swojej  wypowiedzi. Następnie otrzyma 10 minut na wypowiedź oraz 5 minut na dyskusję, dotyczącą tej wypowiedzi, z zespołem przedmiotowym.
 
Wypowiedź ucznia będzie oceniana według kryteriów holistycznych. Brane będą pod  uwagę przede wszystkim warstwa merytoryczna, organizacja tekstu oraz poziom  sprawności  komunikacyjnych zdającego i poprawności językowej jego wypowiedzi.
 Harmonogram ezaminów pisemnych  maj 2020

maj 2019 r.

 

Godz.9.00

Godz. 14.00

4

poniedziałek

język polski  pp

język polski  pr

5

wtorek

matematyka  pp

 

6

środa

język angielski  pp

język angielski  pr

7

czwartek

matematyka  pr

 

8

piątek

biologia 

WOS

9,10

sobota, niedziela

 

 

11

poniedziałek

chemia

 

12

wtorek

język niemiecki  pp

język niemiecki  pr

13

środa

geografia

 

14

czwartek

 

 

15

piątek

 

 

16,17

sobota, niedziela

 

 

18

poniedziałek

fizyka

historia

 

Egzaminy ustne  wg harmonogramu ustalonego  w szkole  j polski między  7  a  22 maja, j.obcy  między 4  a  25 maja

ogłoszenie wyników – 3 lipca 2020 r.

 

Egzamin maturalny poprawkowy

1. Część pisemna – 25 sierpnia 2020 r. (wtorek), godz. 9:00

2. Część ustna (język polski,  języki obce nowożytne) 24–25 sierpnia 2020 r. góra stronykontakt: fax/tel. 75 717 22 06 , tel. 75 717 30 55   e-mail: lo_szklarska@wp.pl    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba    admin:  mdymarski@wp.pl